شاخص سطح دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها - گزارش بازار ایران

مدیران شهری در سال‌های اخیر توجه زیادی به مفهوم "شهر هوشمند" کرده‌اند و دولت‌ها در سراسر جهان مبالغ قابل توجهی برای پروژه‌های هوشمند کردن شهرها هزینه می‌کنند. چین، برزیل و هند از جمله کشورهایی هستند که با سرعت به سمت هوشمندسازی شهرهای خود پیش می‌روند.

در ایران، مطابق آمارها، استان و شهر تهران از نظر زیرساخت دیجیتال و شاخص‌های توسعه فناوری دیجیتال، بستر مناسب‌تری نسبت به سایر استان‌ها جهت هوشمندسازی شهری دارد.