پروانه‌های صادر شده برای ساختمان‌های مسکونی در سال 1398 - گزارش بازار ایران

در سال 1398، استان تهران با 16774 پروانه (11.4 درصد) و استان ایلام با 1567 پروانه (1.1 درصد) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان صدور پروانه صادر شده در کشور را داشته‌ند.

بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه 15 با صدور 867 پروانه (9.6 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 6 با 189 پروانه (2.1 درصد) بوده است.

با عضویت در سوبازار از امکانات مختلف سایت بهره‌مند شوید