تصویر
تحول دیجیتال در بخشهای صنعتی
تحول دیجیتال در بخش‌های صنعتی: نمونه‌های عینی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت
تاریخ انتشار فروردین 1403
تعداد صفحات
30

طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، آنچه امروز تحول دیجیتال خوانده می‌شود، تفکر، روندها و بکارگیری فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم است. تحول دیجیتال یک پارادایم شیفت یا تغییر مدل ذهنی است که بیشتر بر تحول استوار است تا فناوری، زیرا فناوری به هر حال همیشه کم و بیش در دسترس است اما تحول در مدل ذهنی است که منجر به متفاوت بودن می‌شود. بنابراین تحول دیجیتال در صنعت یک تغییر مدل ذهنی شامل سه رکن اساسی است: نخست بازتعریف مدل و فرایندهای کسب و کار، دوم تغییر نگاه به ذینفعان و شناسایی دقیق آن‌ها و نیازهایشان و سوم بکارگیری مناسب و به اندازه فناوری‌های نوپدید. این گزارش به بررسی تحول دیجیتال در بخش‌های صنعتی می‌پردازد .


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • مطالعات مرکز انقلاب چهارم صنعتی ترکیه
  • تجارب شرکت‌های فانوس دریایی در بکارگیری هوش مصنوعی در صنعت
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها