تصویر
شاخصهای عملکردی بخش حمل و نقل
شاخص‌های عملکردی بخش حمل و نقل: حمل و نقل برون‌شهری
تاریخ انتشار اردیبهشت 1403
تعداد صفحات
22

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، انتظام‌بخشی به موضوعات گسترده بخش حمل و نقل و تعریف شاخص‌های عملکردی متناسب با هریک از این موضوعات، به سیاست‌گذاران در تعیین اهداف کلی و عملیاتی کمک می‌کند. همچنین، وجود شاخص‌های عملکردی در بخش حمل و نقل برای سنجش‌پذیر شدن راهبردها و سیاست‌های اجرایی و ارزیابی اثرگذاری آن‌ها در جهت تحقق اهداف کلی و عملیاتی ضروری است. در گزارش حاضر، با استفاده از منابع علمی، نظرات خبرگان، متخصصین و نیز دستگاه‌های اجرایی، 78 شاخص به منظور ارزیابی بخش حمل و نقل برون‌شهری شناسایی و ذیل 6 هدف اصلی دسته‌بندی شده‌اند. درخصوص هریک از این شاخص‌ها واحد اندازه‌گیری، دستگاه متصدی پایش، بازه‌های زمانی پایش و در صورت ضرورت توضیحات مرتبط ارائه شده است. به منظور به کارگیری شاخص‌های عملکردی پیشنهادی این گزارش در نظام برنامه‌ریزی بخش حمل و نقل کشور اعم از تعیین اهداف، راهبردها و سیاست‌های اجرایی، توصیه می‌شود این شاخص‌ها ابتدا با توافق دستگاه اجرایی مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در یک دوره آزمایشی محاسبه، تحلیل و مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گیرد. پس از ارزیابی نتیجه و تعریف ساختار مشخص از فرایند گردآوری داده‌ها، محاسبه شاخص‌ها، تولید دانش مورد نیاز و تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در این ساختار، طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود. همچنین، توصیه می‌شود مجلس شورای اسلامی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با توجه به منابع مالی مورد نیاز و توان اجرایی کشور، بررسی‌های لازم را برای هدف‌گذاری بهینه برای این شاخص‌ها در احکام برنامه‌های توسعه آتی یا قوانین عادی مرتبط انجام دهد.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • کارکرد شاخص‌های عملکردی در سیاست‌گذاری
  • معیارها و ملاحظات انتخاب شاخص‌های عملکرد در فرایند سیاست‌گذاری
  • شاخص‌های ارتقای ساختار حکمرانی و تامین مالی
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها