تصویر
تصویر منابع و مصارف شهرداری تهران
تصویر منابع و مصارف شهرداری تهران
تاریخ انتشار مرداد 1402
تعداد صفحات
28

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، سنجش وضعیت مالی شهرداری‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که چگونگی تأمین مالی فعالیت‌های شهرداری می‌تواند آثار کوتاه مدت و بلند مدتی بر کیفیت ارائه این خدمات داشته باشد. از سوی دیگر، بخشی از منابع شهرداری‌ها از محل تسهیم درآمد حاصل از برخی پایه‌های مالیاتی یا کمک‌های دولتی تأمین می‌شود و پایش مستمر پایداری مالی شهرداری‌ها جهت پیشگیری از سرایت ناترازی‌ها در سطح محلی به سطح ملی یک ضرورت است. در بودجه مصوب سال 1402 شهرداری تهران، منابع مصارف عمومی در حدود 76 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عمده منابع از محل درآمدهای ناشی از ساخت و ساز در محدوده شهر  (50 %) و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (20 %) تأمین می‌شود و استقراض (6%) یا فروش اموال (8%) سهم کمی در تأمین منابع این بودجه دارد. همچنین، بخش بسیار ناچیزی از منابع عمومی شهرداری تهران از طریق کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی تأمین می‌شود. منابع یاد شده عمدتاً صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  و هزینه‌های جاری شده و مابقی  به تملک دارایی‌های مالی و بازپرداخت بدهی‌ها اختصاص یافته است. عمده مخارج شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک، توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری و خدمات شهری و محیط زیست قابل طبقه‌بندی است. در گزارش حاضر بودجه شهرداری تهران در سال 1402 مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • ضرورت و اهمیت توجه به مالیه شهرداری‌ها در سطح ملی
  • ساختار بودجه شهرداری تهران
  • بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه
  • منابع و مصارف بودجه عمومی
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها