تصویر
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 خصوصی سازی
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403: خصوصی‌سازی
تاریخ انتشار فروردین 1403
تعداد صفحات
5

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، مجوز واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های ۱ و ۲ موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هرساله در تبصره ۲ قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می‌گرفت که در لایحه بودجه سال  ۱4۰۳حذف شده است. در این گزارش با هدف بررسی واگذاری سهام دولتی در بخش زمینه واگذاری‌های سال ۱4۰۲ و میزان تحقق تکالیف بودجه‌ای ارزیابی شده، سپس درخصوص مبالغ تعیین شده برای منابع حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال ۱4۰۳ نیز اظهارنظر شده است. مصارف حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال ۱4۰۳ نیز در بخش بعدی گزارش بررسی شده است.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • منابع حاصل از واگذاری
  • مصارف حاصل از واگذاری
  • مقایسه مصوب و عملکرد منابع حاصل از واگذاری‌ها به قیمت ثابت ۱۳9۵
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها