تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
اینترنت اشیا: مقررات‌گذاری اینترنت اشيا و مقایسه قوانين آن در اتحادیه اروپا، آمریکا و چين - گزارش بازار ایران
تاریخ انتشار اردیبهشت 1399
تعداد صفحات
40

طبق این گزارش که توسط معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدیِ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، با رشد سریع فناوری‌های اینترنت اشیا و كاربردهای گسترده آن در زندگی روزمره مردم و همچنین تأثیر قابل توجه این فناوری بر صنایع مختلف با پیدایش كسب وكارها و خدمات جدید و افزایش بهره‌وری و كاهش هزینه‌ها، لزوم مقررات‌گذاری درجهت آماده سازی بستری مناسب برای این فناوری را چندین برابر كرده است. تجربه كشورهای دیگر پیرامون مقررات‌گذاری این فناوری كمك شایانی به سیاست‌گذاران در این حوزه می‌كند تا بتوانند با اقداماتی مؤثر و كارآمد در این عرصه گام بردارند تا از یكسو حقوق مردم، امنیت و محرمانگی داده‌های شخصی آنها حفظ شود و ازسوی دیگر كسب وكارها بتوانند در محیطی كاملاً رقابت‌پذیر و غیرانحصاری ارزش آفرینی كنند و خدمات مناسبی را به مردم و بخش‌های مختلف صنعت (صنایع آب، برق، نفت و گاز و انرژی، حمل و نقل و كشاورزی، محیط زیست و غیرهارائه نمایند. هدف از این گزارش مطالعه تطبیقی مقررات‌گذاری اینترنت اشیا در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین است تا به عنوان مبنایی برای كمك به سیاست‌گذاران كشور به منظور مقررات‌گذاری در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • وضعيت مقررات‌گذاری اینترنت اشيا در جهان
  • مقررات‌گذاری اینترنت اشيا از منظر انجمن جهانی مخابرات
  • مقایسه مقررات اینترنت اشيا در اتحادیه اروپا، چين و آمریکا
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها