تصویر
ملاحظات سیاستی راه اندازی مجدد شورای عالی سینما
ملاحظات سیاستی راه‌اندازی مجدد شورای عالی سینما
تاریخ انتشار شهریور 1401
تعداد صفحات
24

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، شورای عالی سینما یکی از ساز و كارهای تصمیم‌گیری مورد توجه سیاست‌گذاران سینمای ایران است زیرا در گذشته نیز چنین شورایی تشکیل و تصمیماتی هم اتخاذ شد. اما شورای عالی چیست و چه كاركردهایی دارد كه این ساز و كار تصمیم‌گیری در اركان مختلف نظام حکمرانی كشور وجود دارد. ایده شوراها مربوط به اكثر نظام‌های سیاسی است و به عنوان یك ساختار فرابخشی درخصوص موضوعات و بخش‌های حائز اهمیت مورد توجه تصمیم‌گیران است. در كشور ما نیز این ساختار از گذشته وجود داشته و تاكنون نیز شاهد آن هستیم. در حال حاضر بنا به اقوال غیر رسمی در حدود یک صد شورای عالی در ساختار حکمرانی ثبت شده كه برخی فعال و برخی دیگر غیرفعال هستند. هرچند قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 07/06/1387 مجلس شورای اسلامی و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 18 شورا را به رسمیت شناخت، اما در عمل هیچ گاه اجرایی نشد و از نظر تعداد، بر همان منوال است. در نظام حقوقی كنونی كشور ما، سه سطح از شوراهای عالی پیش‌بینی شده است. ویژگی خاص آن‌ها این است كه رئیس جمهور به عنوان نخستین شخصیت حقوقی قوه مجریه یا معاون ایشان یا یکی از وزرا ریاست آن را بر عهده دارد و حداقل دو حوزه وزارتی در آن حضور داشته تا تصمیمات كلان حوزه تخصصی اتخاذ شود. حتی ممکن است سازمان‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در آن عضو باشند. قطعاً خصلت فرابخشی بودن مسائل هر یك از حوزه‌های تخصصی و لزوم هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های پیرامون این مسائل از جانب مجریان مختلف چنین ساختاری را طلب كرده است؛ زیرا بسیاری از مسائل علاوه بر این که حلقه‌های اولیه مبتلایان به آن مسئله را دربردارد، دارای تأثیراتی فراترند كه جنبه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، زیست محیطی و مانند آن‌ها را می‌توانند شامل شوند. گاهی در صورت عدم توجه كافی به عوارض فرابخشی آن، هزینه‌های سنگینی را بر جامعه وارد می‌كنند .این گزارش به بررسی سابقه شکل‌گیری شورای عالی در سینما خواهد پرداخت و این که توجه دولت سیزدهم به شورای سینما جلب شده و قصد راه‌اندازی شورایی برای سینما دارد، چه ملاحظاتی را نسبت به آن باید مورد توجه قرار دهد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • پیشینه تشکیل شورای سینما
  • موانع تشکیل شورای عالی سینما
  • ملاحظات راه‌اندازی مجدد شورای عالی سینما
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها