تصویر
پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اردیبهشت سال 1403 بخش صنعت و معدن
پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه سال 140۳ بخش صنعت و معدن
تاریخ انتشار خرداد 1403
تعداد صفحات
23

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس  محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه 322 شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند. شاخص تولید صنعت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت فصلی مرکز آمار و شاخص قیمت ماهیانه بانک مرکزی منتشر می‌شود، اما الزامی به انتشار شاخص فروش صنعت ندارند. از طرفی، این آمار چندین ضعف اساسی دارد که مهم‌ترین آن وقفه سه ماهه در انتشار داده‌ها و بعضاً متوقف شدن انتشار آن‌ها و نداشتن تواتر ماهیانه است. شاخص‌های ماهیانه تولید، فروش و قیمت استخراج شده از اطلاعات عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی می‌توانند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهند و با توجه به بررسی‌های انجام شده و تطبیق دادن این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به صورت فصلی منتشر می‌شود، مشخص شده، این شاخص به خوبی می‌تواند در وقفه انتشار این شاخص‌های رسمی، شاخص جایگزین مناسبی برای آن باشد. در این گزارش تغییرات شاخص‌های تولید، فروش و قیمت شرکت‌های صنعتی و معدنی پذیرفته شده در بورس و همچنین مهم‌ترین رشته فعالیت‌های آن در اردیبهشت ماه سال 1403 مورد بررسی قرار گرفته است.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی
  • شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی
  • شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های معدنی بورسی
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها
تبلیغات