تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
الزامات تحقق گام دوم انقلاب - علم و فناوری - گزارش بازار ایران
تاریخ انتشار فروردین 1399
تعداد صفحات
31

طبق این گزارش که توسط معاونت پژوهش‌های اجتماعی- فرهنگیِ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، ايران با انتشار 514,496 سند علمی، در طی بيست و پنج سال گذشته (2018-1996) در جايگاه 22 جهان و بعد از تركيه با 588,326 سند علمی در جايگاه دوم منطقه قرار دارد. تفكيك اسناد علمی براساس حوزه علمی نشان می‌دهد: پس از حوزه فنی و مهندسی با 38 درصد كل انتشارات، علوم پايه با 35 درصد و علوم پزشكی 22 درصد در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند و كمترين ميزان انتشارات علمی كشور مربوط به حوزه علوم انسانی و هنر با حدود 5 درصد است. همانطور که آمارها نشان می‌دهد گام اول از حركت علمی كشور به خوبی طی شده است و جايگاه بين‌المللی ايران درحوزه توليدات علمی گواهی بر اين مدعاست. لكن برای برداشتن گام دوم در ادامه مسير حركت علمی، لازم است برخی كاستی‌ها و آسيب‌ها حل و رفع شود. گزارش حاضر بر اين تلاش است تا ضمن توصيف دستاوردهای علمی كشور در گام اول، آسيب‌های موجود را شناسايی كند و راهكارهايی را به منظور ورود به گام دوم حركت علمی كشور و تحقق مرزهای دانش پيشنهاد دهد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • وضعيت گذشته و موجود توليدات علمی كشور
  • وضعيت توليدات علمی كشور طی پنج سال اخير
  • تعداد مستندات علمی به تفکيک گروه‌های علمی
  • رشته‌ها و حوزه‌های علمی و فناوری سرآمد كشور
  • آسيب‌شناسی وضعيت علمی كشور
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها